Privacy statement

Privacy-statement Bouwvereniging Woningzorg
Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor Bouwvereniging Woningzorg van groot belang. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
Bouwvereniging Woningzorg is verwerkingsverantwoordelijke. Dit houdt in dat Bouwvereniging Woningzorg de doeleinden en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens zelf bepaalt en dat Bouwvereniging Woningzorg verantwoordelijk is voor de naleving van de regelgeving hierover. Bouwvereniging Woningzorg is gevestigd in Maastricht en is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Maastricht onder nummer 14614889.

Hoe verwerkt Bouwvereniging Woningzorg uw persoonsgegevens?
• Bij bezoek van onze website registreren wij geen persoonsgegevens van u.
• Indien u informatie opvraagt, telefonisch, schriftelijk of per e-mail, verwerkt Bouwvereniging Woningzorg alleen noodzakelijke persoonsgegevens. De volgende doelen zijn van toepassing bij de verwerking van persoonsgegevens door Bouwvereniging Woningzorg: om op uw verzoek contact met u op te kunnen nemen en/of om op uw verzoek u informatie toe te zenden.
• Indien u bij Bouwvereniging Woningzorg ingeschreven wenst te worden op de wachtlijst of reeds huurder bent, worden meer persoonsgegevens verzameld. Deze persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt in het kader van de doelstelling (toetsing inschrijvingscriteria, het onderhouden van contact en het uitvoeren van de huurovereenkomst). Deze persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden verwerkt.

Rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens
Volgens de wetgeving mag Bouwvereniging Woningzorg alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor één van de wettelijke grondslagen geldt. Bouwvereniging Woningzorg hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:
• na verkregen toestemming van betrokkenen;
• in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst;
• om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving);
• in verband met de gerechtvaardigde belangen van Bouwvereniging Woningzorg waarbij Bouwvereniging Woningzorg erop let dat de impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is.

Website
Op de website worden geen bezoekgegevens bijgehouden. Op de website treft u een aantal links aan. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het Privacy Statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Geen commercieel gebruik
Bouwvereniging Woningzorg zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden.

Bewaren van persoonsgegevens
Bouwvereniging Woningzorg bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

Uw privacyrechten
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens. Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken. U kunt uw schriftelijke verzoeken dan wel vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen aan onderstaand adres of per e-mail via info@bvwoningzorg.nl.
Bouwvereniging Woningzorg
Postbus 1030
6201 BA Maastricht
U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord. U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.
Wilt u meer weten over de wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens?
Kijk op wetten.overheid.nl.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement.
Check daarom regelmatig het Privacy Statement voor een update van ons privacybeleid.

Laatste update: 20 maart 2021