Organisatiestructuur Woningzorg

Woningzorg is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid.

Het Bestuur

Het besturen van Bouwvereniging Woningzorg ligt in handen van het Bestuur. Het Bestuur vertegenwoordigt tevens de vereniging en stuurt de uitvoerende organisatie aan, bestaande uit klachtenonderhoud, mutatieonderhoud en projecten groot onderhoud. Aan de voorafgaande goedkeuring  van de Raad van Commissarissen zijn onderworpen de besluiten van het bestuur o.m. omtrent: 

 • vaststelling dan wel wijziging van de begroting;
 • het doen van investeringen en aangaan van andere rechtshandelingen die uitgaan boven het bedrag dat de Raad van Commissarissen jaarlijks vaststelt in de begroting;
 • het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vereniging met een andere rechtspersoon of vennootschap indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vereniging;
 • een voorstel tot wijziging van de statuten en de vaststelling of wijziging van een (bestuurs)reglement;
 • vaststelling van de meerjarenprognoses en de financiĆ«le meerjarenplanning;
 • het vaststellen dan wel wijzigen van het beleid van de vereniging op hoofdlijnen;

Voor vragen aan het bestuur kunt u mailen naar info@bvwoningzorg.nl of een brief sturen naar Bouwvereniging Woningzorg, t.a.v. het bestuur, Postbus 1030, 6201 BA Maastricht.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op, en adviseert het Bestuur van Bouwvereniging Woningzorg.  In het jaarverslag legt de Raad verantwoording af over de wijze waarop zij invulling heeft gegeven aan de uitvoering van haar taken en bevoegdheden in het afgelopen jaar.

De Algemene Ledenvergadering

Elke hoofdhuurder kan het lidmaatschap van de vereniging aanvragen. De leden van de vereniging komen minimaal eenmaal per jaar bijeen tijdens de Algemene Ledenvergadering.

De Algemene ledenvergadering heeft o.m. de volgende taken en bevoegdheden:

 • Besluiten tot het benoemen, schorsen en ontslaan van de leden van het bestuur en de leden van de Raad van Commissarissen.
 • Besluiten tot het wijzigen van de statuten  en de ontbinding van de vereniging.
 • Besluiten tot fusie en splitsing van de vereniging.
 • Besluiten tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm.
 • Het verlenen van decharge aan de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht.
 • Het vaststellen van de jaarrekening en het jaarverslag.

De Bewonerscommissie

De Bewonerscommissie is een vertegenwoordiging van en door huurders, die de woonbelangen van alle huurders van het wooncomplex Woningzorg behartigt. De leden van deze commissie zijn bewoners van een woning van Woningzorg. Een Bewonerscommissie houdt huurders op de hoogte van haar activiteiten en betrekt hen bij gemeenschappelijke standpuntbepaling.

Eenmaal per jaar schrijft zij een vergadering uit voor alle huurders, om verantwoording af te leggen van wat de Bewonerscommissie in het afgelopen jaar heeft ondernomen. De bevoegdheden van de Bewonerscommissie vinden hun basis in de Wet op het overleg huurder verhuurder. Bestuur en Bewonerscommissie hebben ter uitvoering van deze wet op 31 januari 2021 een Samenwerkingsovereenkomst getekend, waarin het adviesrecht van de Bewonerscommissie ten aanzien van veel beleidszaken nader is uitgewerkt.

De Bewonerscommissie is te bereiken via het email adres: bewonerscommissiewoningzorg@gmail.com